Understöd

Enligt Stiftarnas vilja och i enlighet med stiftelsens Reglementet kan man söka bidrag om man som det står ”genom olyckor, sjukdom eller annan oförvållad oförmåga kommit i sådan ställning, att man därav äro i behov”.

För att komma i åtnjutande av understöd erfordras att genom födsel eller gifte tillhöra någon bland de från Pastor Primarius Andreas Murray härstammande svenska grenarna av släkten Murray eller att vara ättling i första led från kvinnlig medlem av samma släkt.

Vi vet att i stunder av motgång kanske man inte vill vara öppen med det, därför kommer styrelsen behandla dessa ansökningar under sekretess och man kommer inte namnges i årsredovisningar eller på Släktråd. Dock kommer vi behöva namnge personen i styrelseprotokollet, dessa är dock inte offentliga handlingar.

Skicka din ansökan där du beskriver din situation inkl ev sökt belopp till:

Johan.Murray@soderbergpartners.se

Eller med post till:
Stiftelsen Murrayska Släktfonden
Karlsbodavägen 9
168 67 Bromma