Reglemente

Reglemente för Murrayska Släktfonden

Med ändringar jämlikt § 9 sista stycket, fastställda den 18 november 2020.
§ 1
Murray`ska släktfonden grundlägges med ett kapital af trettiotusen (30,000) kronor genom af en hvar af oss undertecknade aflämnade tiotusen (10,000) kronor, i syfte att, genom kapitalets omsorgsfulla förvaltning och behöriga tillväxt, afkastningen af fonden skall blifva till gagn, såväl till bibehållande och vård af den unika, dyrbara samling, som genom Professor Robert Murray`s oförtrutna energi sammanförts, som ock till välsignelsebringande nytta för Murray´ska släkten tillhörande närmare och fjärmare anförvandter.
Dessa medel skola för framtiden användas och förvaltas på sätt här nedan stadgas.
§ 2
Ändamålet med fonden är att, i öfverensstämmelse med detta reglemente,
1. bereda tillgång till bevarande, vård, underhåll och förkofran af här nedan omnämnda Murray´ska släkten rörande taflor, fotografier, bref, mobilier och andra minnessaker;
2. I den ordning i 7 § stadgas lämna understöd för studier och utbildning åt medlemmar och ättlingar af Murray´ska släkten, hvilka däraf äro i behof;
3. därest tillgångarna i framtiden sådant medgifva i enahanda ordning lämna understöd åt medlemmar och ättlingar af samma släkt, hvilka genom olyckor, sjukdom eller annan oförvållad oförmåga kommit i sådan ställning, att de däraf äro i behof samt i öfrigt genom sitt uppförande gjort sig däraf förtjänte.
§ 3
De samlingar, som undertecknad Robert Murray sammanbragt af taflor, fotografier, bref och andra minnessaker af och om den Murray´ska släkten och hvilka upptagas på en särskild förteckning, som bilägges detta reglemente, förordnar jag härmed till släktegendom inom den svenska släkten Murray; och må denna egendom icke försäljas eller förskingras, utan skall densamma för all framtid, utom för fall hvarom i 13 § förmäles, bevaras under gemensam högsta förvaltning med ofvannämnda fond.
Berörda taflor, fotografier, bref och andra saker, hvilka för närvarande förvaras i min bostad, skola kvarstanna i min och min hustrus vård, så länge någondera af oss lefver. Efter vår död skall vården af dem öfvertagas af min äldsta son Adolf, därest han då lefver, samt efter honom af min andre son George. Skulle någon af dem för längre eller kortare tid blifva hindrad att förvalta samlingarna, i hvilket fall vårdare af dem utses af nedan nämnda styrelse; äger han återtaga förvaltningen så snart han finner sig vara i tillfälle därtill.
Efter mina söners död utses vårdare af samlingarna utaf den i nästföljande paragraf omnämnda styrelse.
§ 4
Förvaltningen af fonden utöfvas af en styrelse, bestämda af tre till sex till myndig ålder komna personer.
Så länge någon af undertecknade stiftare lefver, äger han tillsätta en ledamot af styrelsen. Den eller de styrelseledamöter, som icke tillsättas på detta sätt samt, efter samtliga stiftarnas frånfälle, hela styrelsen väljes af ett släktråd, hvarom i 9 § förmäles; därvid iakttages att alltid minst två tredjedelar skola vara medlemmar af någon bland de svenska grenarna af den från framlidne Pastor Primarius Andreas Murray härstammande släkten Murray.
Styrelsen äger att förvalta släktfonden i öfverensstämmelse med detta reglemente, att besluta angående utdelning af understöd inom släkten, samt att i allo föra fondens talan och bevaka dess rätt.
Styrelsen äger äfven att besluta om storleken af det belopp, som, där så erfordras, skall utgå för bidrag till hyra af lokal till samlingarnas förvarande, för deras försäkring mot eldfara samt annan kostnad för deras underhåll och förkofran, liksom att efter den tidpunkt, hvarom i 3:dje § förmäles, bestämma förvaltare af i sagda § omförmälda samlingar.
Släktrådet utser styrelsens ordförande, hvilken har att emottaga till styrelsen inkommande framställningar och åt hvilken styrelsen må uppdraga att å dess vägnar föra talan.
§ 5
Släktfondens kapital, må icke under några omständigheter förminskas.
§ 6
Ränteafvkastningen af fonden skall oafkortad läggas till kapitalet intill dess detsamma sålunda eller genom tillkomna gåfvor vuxit till ett belopp af femtiotusen (50,000) kronor. Efter denna tidpunkt skall årligen minst 1/3 utaf räntan läggas till kapitalet till dess fonden genom tillagda räntor och gåfvor nått en storlek af trehundratusen (300,000) kronor. Sedermera må, där behof föreligger, fondens hela afkastning utdelas för afsedda ändamål.
§ 7
För att komma i åtnjutande af de i 2 § punkt 2 och 3 omförmälta understöd erfordras att genom födsel eller gifte tillhöra någon bland de från Pastor Primarius Andreas Murray härstammande svenska grenarna af släkten Murray eller att vara ättling i första led från kvinnlig medlem af samma släkt; dock må, därest sådant kan ske utan förfång för de berättigade anspråk som kunna tillkomma någon sådan släktmedlem samt särskilda omständigheter sådant påkalla, understöd kunna tillerkännas jämväl medlem af den från Pastor Primarius Murray nedstammande tyska släkten Murray.
Understöd enligt 2 § 3. punkten, hvilket understöd ej får utgå i form af pension, må icke tilldelas någon med högre belopp än ¼-dels prisbasbelopp, där ej i något fall styrelsen enhälligt finner särskilda omständigheter påkalla större understöd.
§ 8
Öfver fonden skall styrelsen föra eller låta föra fullständiga räkenskaper, hvilka afslutas för kalenderår.
Dessa räkenskaper skola årligen revideras af tvenne personer, utsedda av stiftarna, så länge några eller någon af dem lever, samt därefter på sätt i 9 § sägs. Revisorerna äga rätt att utbekomma alla de öfriga handlingar, som de för sitt uppdrags utförande finna sig hafva af nöden.
§ 9
Samtliga medlemmar af någon av de svenska grenarna af den i 7 § omförmälta släkten Murray, hvilka bära eller burit namnet Murray och uppnått myndig ålder, ska minst hvart 5:te år sammanträda på ort och tid, som första gången utsättes af styrelsen och sedan vid hvarje sammanträde bestämmes för det nästföljande, till ett ordinarie släktråd för att gemensamt öfverlägga om förefallande angelägenheter rörande släkten. Detta råd äger att på sätt i 4 § stadgas välja styrelseledamot eller styrelseledamöter jämte suppleanter för dem, ordförande i styrelsen samt att, i den ordning i 8 § sägs, utse revisorer jämte suppleanter för dem, om så anses nödigt.
För släktrådet framlägge styrelsen redogörelse för sin förvaltning, liksom släktrådet har att emottaga revisionsberättelse. Skulle det befinnas, att styrelsen icke rätt förvaltat fonden enligt detta reglemente, eller har styrelsen underlåtit att i rätt tid aflämna räkenskaperna till revisorerna eller att aflägga redogörelse för sin förvaltning, äger släktrådet rätt att skilja den eller de försumliga från fondens förvaltning, samt att mot honom eller dem anställa den talan, hvartill fog må finnas.
I släktrådet äger hvarje deltagare en röst. Frånvarande röstberättigad släktmedlem äger gifva fullmakt till närvarande röstberättigad deltagare; dock må ingen närvarande genom fullmakt utöfva rösträtt för mer än en släktmedlem.
Släktrådet äger äfven besluta om ändringar i detta reglemente; dock fordras för sådan ändring att 3/4 af deltagarna äro om beslutet ense, samt att beslut därom fattas å två på hvarandra följande sammanträden, sins emellan skiljda af en tid utaf minst ett år, till hvilka sammanträden skriftlig, bevislig kallelse, innehållande uppgift å den ifrågasatta förändringen i reglementet, genom styrelsens försorg, tillställts hvarje röstberättigad medlem af släktrådet, hvars adress är känd.
§ 10
Öfver samtliga ättlingar af Murray´ska släkten, om hvilka uti 7 § förmäles, åligger det styrelsen att föra förteckning, hvilken skall vid släktsammanträdena vara tillgänglig.
§ 11
Därest revisorerna vid granskning af styrelsens förvaltning skulle finna sådana omständigheter föreligga, som jämlikt § 9 berättiga släktrådet att skilja styrelseledamot från fondens förvaltning, och inträffar ej inom sex månader ordinarie släktsammankomst, äga revisorerna att å tid och ort, som revisorerna bestämma, sammankalla släktrådet för afgörande af frågan, huruvida styrelsen eller någon dess ledamot bör från fondens förvaltning skiljas.
Kallelse till sådant släktråd skall i skriftlig form bevisligen tillställas varje röstberättigad medlem, hvars adress är känd.
§ 12
Skulle släktfonden eller de i 3 § omförmälta samlingarna genom gåfvor eller andra förfoganden tillökas, skall såvidt ej annorlunda särskildt förordnats, med hvad sålunda tillkommer förhållas på sätt i detta reglemente är föreskrifvet.
§ 13
Därest de svenska grenarna af den i 7 § omförmälda släkten Murray framdeles skulle å svärdsidan utgå, är det vår önskan, att den blifvande Juridiska Fakulteten vid Stockholms högskola ville mot skäligt arfvode, som av Fakulteten bestämmes, i enlighet med andan i detta reglemente upprätta nya stadgar för vården af däri omförmälda samlingar äfvensom för förvaltningen af släktfonden och användningen af dess afvkastning.
Skulle vid denna tidpunkt manliga medlemmar af de tyska grenarna af samma släkt fortlefva, skola samlingarna jämte 1/3 av släktfonden, dock ej öfver etthundratusen kronor, öfverlämnas till de tyska släktmedlemmarna för att af dem vårdas och förvaltas i den ordning, fakulteten med ledning av detta reglemente kan finna skäligt föreskrifva, därest fakulteten efter verkställd undersökning skulle finna, dels att samlingarna eller någon del af dem icke hafva det kulturhistoriska värde, att de bör inom fäderneslandet kvarstanna, dels ock att den tyska ättegrenen vid tillfället intager den sociala ställning och är så talrik, att man med tillförsikt kan antaga, att samlingarna och den desamma åtföljande delen af släktfonden skola för framtiden pietetsfullt vårdas och förvaltas enligt af fakulteten meddelade föreskrifter.
För ofvan nämnda ändamål bör framdeles, när tiden för tillämpningen af denna bestämmelse närmar sig, eller tidigare, om så anses lämpligt, genom styrelsens försorg tillställas fakulteten styrkta afskrifter af detta reglemente ävensom övriga i styrelsens förvar befintliga handlingar, som kunna vara erforderliga för fullgörande av fakultetens uppdrag.
Stockholm den 1 juni 1906
Robert Murray – Axel Murray – George Murray