Stipendier

stipendierAnsökningshandlingar hittar du här. Ladda hem dokumentet och fyll i det i anvisade fält. Bifoga även antagningsbesked med ansökan. Genomgång av inkomna stipendieansökningar sker på varje nästföljande styrelsemöte från det datum då ansökan gjordes (se Kalendarium). Ansökan skall vara inskickad via e-post senast två veckor innan nästa möte, så styrelsen bereds möjlighet att ta del av handlingarna innan mötet. Godkännande respektive avslag meddelas därefter under följande arbetsvecka.

Ansökan skickas med e-post till: charlotte.murray67@gmail.com

Villkor

”För att komma i åtnjutande av stipendium erfordras att genom födsel eller gifte tillhöra någon bland de från Pastor Primarius Andreas Murray härstammande svenska grenarna av släkten Murray eller att vara ättling i första led från kvinnlig medlem av samma släkt.”

Förutom ovanstående villkor har styrelsen som policy att endast ge stöd till initiala studier. Med initiala studier menas studier som bedrivs i startfasen av ett yrkesliv, efter gymnasiet och som syftar till att underlätta för sökanden att komma in på arbetsmarknaden. Maximalt beviljas stipendium för fyra års heltidsstudier, åtta terminer, per sökande.

Vidare skall stipendium sökas före eller i samband med att utbildningen påbörjas. Retroaktiva ansökningar beviljas ej.