Reglemente

Reglemente för Murrayska Släktfonden

Med ändringar och tillägg, jämlikt § 9 sista stycket, fastställda den 27 maj 1945 och den 2 juni 1946, den 12 december 1961 och den 12 maj 1963, den 7 november 1983 och den 14 november 1984, den 22 maj 1987 och den 7 september 1988, den 25 maj 1992 och den 28 maj 1993, den 10 maj 2014 och den 29 augusti 2015.

§ 1
Murrayska släktfonden grundlägges med ett kapital av trettiotusen (30,000) kronor genom av en var av oss undertecknade överlämnade tiotusen (10,000) kronor, i syfte att, genom kapitalets omsorgs-fulla förvaltning och behöriga tillväxt, avkastningen av fonden skall bliva till gagn, såväl till bibehållande och vård av den unika, dyrbara samling, som genom Professor Robert Murrays oförtrutna energi sammanförts, som ock till välsignelsebringande nytta för Murrayska släkten tillhörande närmare och fjärmare anförvanter.

Dessa medel skola för framtiden användas och förvaltas på sätt här nedan stadgas.

§ 2
Ändamålet med fonden är att, i överensstämmelse med detta reglemente,

1.     bereda tillgång till bevarande vård, underhåll och förkovran av här nedan omnämnda Murrayska släkten rörande tavlor, fotografier, brev, mobilier och andra minnessaker.

2.     lämna understöd för studier och utbildning åt personer, vilka därav äro i behov.

3.     därest tillgångarna i framtiden sådant medgiva i den ordning i § 7 stadgas lämna understöd åt medlemmar och ättlingar av Murrayska släkten, vilka genom olyckor, sjukdom eller annan oförvållad oförmåga kommit i sådan ställning, att de därav äro i behov samt i övrigt genom sitt uppförande gjort sig därav förtjänte.

§ 3
De samlingar, som undertecknad Robert Murray sammanbragt av tavlor, fotografier, brev och andra minnessaker av och om den Murrayska släkten och vilka upptages på en särskild förteckning, som bilägges detta reglemente, förordnar jag härmed till släktegendom inom den svenska släkten Murray; och må denna egendom icke försäljas eller förskingras, utan skall densamma för all framtid, utom för fall varom i § 13 förmäles, bevaras under gemensam högsta förvaltning med ovannämnda fond.

Berörda tavlor, fotografier, brev och andra saker, vilka för närvarande förvaras i min bostad, skola kvarstanna i min och min hustrus vård, så länge någondera av oss lever. Efter vår död skall vården av dem övertagas av min äldste son Adolf, därest han då lever, samt efter honom av min andre son George. Skulle någon av dem för längre eller kortare tid bliva förhindrade att förvalta samlingarna, i vilket fall vårdaren av dem utses av nedan nämnda styrelse; äger han återtaga förvaltningen så snart han finner sig vara i tillfälle därtill.

Efter mina söners död utses vårdare av samlingarna utav den i nästföljande paragraf omnämnda styrelse.

Styrelsen medges rätt, att därest den är fulltalig och i beslutet enig, från fonden avskilja sådana inventarier, som för släktfondens delägare i sin helhet sakna intresse eller värde, och vilkas bibehållande som gemensam egendom skulle åsamka fonden kostnader, som ej kunna anses motsvara värdet för fonden att i fortsättningen äga dem.

§ 4
Förvaltningen av fonden utövas såsom ett hedersuppdrag och således utan arvoden av en styrelse, bestående av minst fyra, men högst sex, till myndig ålder komna personer. Vid val av styrelseledamöter bör släktrådet verka för en jämn fördelning vad gäller kön, ålder och släktgrenar. Ersättning må utbetalas till styrelseledamot för kostnader direkt förenade med uppdraget.

Så länge någon av undertecknade stiftare lever, äger han tillsätta en ledamot av styrelsen. Den eller de styrelseledamöter, som icke tillsättas på detta sätt samt, efter samtliga stiftarnas frånfälle, hela styrelsen väljes av ett släktråd, varom i § 9 förmäles; därvid iakttages att alltid en majoritet skall vara medlemmar av någon bland de svenska grenarna av den från framlidne Pastor Primarius Andreas Murray härstammande släkten Murray.

Styrelsen äger att förvalta släktfonden i överensstämmelse med detta reglemente, att besluta angående utdelning av understöd inom släkten, samt att i allo föra fondens talan och bevaka dess rätt.

Styrelsen äger även att besluta om storleken av det belopp, som, där så erfordras, skall utgå för bidrag till hyra av lokal till samlingarnas förvarande, för deras försäkring mot eldfara samt annan kostnad för deras underhåll och förkovran, liksom att efter den tidpunkt, varom i § 3 förmäles, bestämma förvaltare, av i sagda paragraf omförmälda samlingar.

Släktrådet utser styrelsens ordförande.  Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften dock minst tre av de närvarande röstar för vid styrelsemöten. Minst fyra av styrelsens ledamöter måste vara närvarande vid röstning. Vid lika röstetal har den som utsetts till ordförande utslagsröst.

Släktrådet skall utse en valberedning. Arbetet i valberedning utövas såsom ett hedersuppdrag och således utan arvoden. Valberedningen skall bestå av tre till myndig ålder komna personer varav en majoritet skall vara medlemmar av någon bland de svenska grenarna av den från framlidne Pastor Primarius Andreas Murray härstammande släkten Murray.

§ 5
Styrelsen förvaltar släktfondens kapital. Fondens tillgångar får placeras i aktier, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, som är inregistrerade vid svensk eller utländsk fondbörs, andelar i aktiefond, som omfattas av aktiefondslagen (1974:931) eller motsvarande utländsk lagstiftning, eller andra svenska eller utländska värdehandlingar liksom fast egendom inom Sverige eller andelar, som med hänsyn till sin art och till den säkerhet de erbjuder kan anses jämförliga med de föregående angivna placeringsalternativen.

Styrelsen skall anlita professionell och välrenommerad kapitalrådgivning i syfte att tillse att det blir en lämplig sammansättning av värdepapper med hänsyn till intresset av riskspridning.  Förvaltningen skall ha som mål att i första hand vidmakthålla fondens realvärde och om möjligt öka det.

§ 6
Ränteavkastningen av fonden skall oavkortad läggas till kapitalet intill dess detsamma sålunda eller genom tillkomna gåvor vuxit till ett belopp av femtiotusen (50,000) kronor. Efter denna tidpunkt skall årligen minst 1/4 utav räntan läggas till kapitalet till dess fonden genom tillagda räntor och gåvor nått en storlek av trehundratusen (300,000) kronor. Sedermera må, där behov föreligger, fondens hela avkastning utdelas för avsedda ändamål.

§ 7
För att komma i åtnjutande av de i § 2 punkt 2 omförmälda understöd erfordras att genom födsel, adoption eller gifte tillhöra någon bland de från Pastor Primarius Andreas Murray härstammande svenska grenarna av släkten Murray eller att vara ättling i första led från kvinnlig medlem av samma släkt; dock må, därest sådant kan ske utan förfång för de berättigade anspråk som kunna tillkomma någon sådan släktmedlem samt särskilda omständigheter sådant påkalla, understöd kunna tillerkännas jämväl medlem av den från Pastor Primarius Murray nedstammande tyska släkten Murray.

Understöd enligt § 2 punkt 3, vilket understöd ej får utgå i form av pension, må icke tilldelas någon med högre belopp än trehundra (300) kronor, där ej i något fall styrelsen enhälligt finner särskilda omständigheter påkalla större understöd.

Enligt Släktrådets bemyndigande den 12 dec 1961 och den 12 maj 1963 äger styrelsen att, i mån av tillgång på medel och under förutsättning att lämpliga sökande anmäla sig, utbetala studiestipendier eller studiebidrag jämväl till andra personer än de som avses i Reglementet § 7”

§ 8
Över fonden skall styrelsen föra eller låta föra fullständiga räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår.

Dessa räkenskaper skola årligen revideras av tvenne personer, varav en skall vara auktoriserad revisor, utsedda av stiftarna, så länge några eller någon av dem lever, samt därefter på sätt i § 9 sägs. Till dessa revisorer skola räkenskaperna överlämnas före den 15 februari varje år, och äga revisorerna rätt att utbekomma alla de övriga handlingar, som de för sitt uppdrags utförande finna sig hava av nöden.

§ 9
Samtliga medlemmar av någon av de svenska grenarna av den i § 7 omförmälda släkten Murray, vilka uppnått myndig ålder, äga minst vart fjärde år sammanträda på ort och tid, som första gången utsättes av styrelsen och sedan vid varje sammanträde bestämmes för det nästföljande, till ett släktråd för att gemensamt överlägga om förefallande angelägenheter rörande släkten. Detta råd äger att på sätt i § 4 stadgas välja styrelseledamöter samt att, i den ordning i § 8 sägs, utse revisorer jämte suppleanter för dem, om så anses nödvändigt. Dessutom skall en valberedning om tre personer väljas.

För släktrådet framlägger styrelsen redogörelse för sin förvaltning, liksom släktrådet har att emottaga revisionsberättelse. Skulle det befinnas, att styrelsen icke rätt förvaltat fonden enligt detta reglemente, eller har styrelsen underlåtit att i rätt tid avlämna räkenskaperna till revisorerna eller att avlägga redogörelse för sin förvaltning, äger släktrådet rätt att skilja den eller de försumliga från fondens förvaltning, samt att mot honom eller dem anställa den talan, vartill fog må finnas.

I släktrådet äger varje deltagare en röst. Frånvarande röstberättigad släktmedlem äger giva fullmakt till närvarande röstberättigad deltagare; dock må ingen närvarande genom fullmakt utöva rösträtt för mer än en släktmedlem.

Släktrådet äger även besluta om ändringar i detta reglemente; dock fordras för sådan ändring att 3/4 av deltagarna äro om beslutet ense, samt att beslut därom fattas å två på varandra följande sammanträden, sins emellan skilda av en tid utav minst ett år, till vilka sammanträden skriftlig kallelse, innehållande uppgift å den ifrågasatta förändringen i reglementet, genom styrelsens försorg, tillställs varje röstberättigad medlem av släktrådet, vars adress är känd.

§ 10
Över samtliga ättlingar av Murrayska släkten, om vilka uti § 7 förmäles, åligger det styrelsen att föra förteckning, vilken skall vid släktsammanträdena vara tillgänglig.

§ 11
Därest revisorerna vid granskning av styrelsens förvaltning skulle finna sådana omständigheter föreligga, som jämlikt § 9 berättiga släktrådet att skilja styrelseledamot från fondens förvaltning, och inträffar ej inom sex månader ordinarie släktsammankomst, äga revisorerna att å tid och ort, som revisorerna bestämma, sammankalla släktrådet för avgörande av frågan, huruvida styrelsen eller någon dess ledamot bör från fondens förvaltning skiljas.

Kallelse till sådant släktråd skall i skriftlig form tillställas varje röstberättigad medlem, vars adress är känd.

§ 12
Skulle släktfonden eller de i § 3 omförmälda samlingarna genom gåvor eller andra förfoganden tillökas, skall såvitt ej annorlunda särskilt förordnats, med vad sålunda tillkommer förhållas på sätt i detta reglemente är föreskrivet.

§ 13
Därest de svenska grenarna av den i § 7 omförmälda släkten Murray framdeles skulle å svärdsidan utgå, är det vår önskan, att den blivande Juridiska Fakulteten vid Stockholms Högskola ville mot skäligt arvode, som av fakulteten bestämmes, i enlighet med andan i detta reglemente upprätta nya stadgar för vården av däri omförmälda samlingar ävensom för förvaltningen av släktfonden och användningen av dess avkastning.

Skulle vid denna tidpunkt manliga medlemmar av de tyska grenarna av samma släkt fortleva, skola samlingarna jämte 1/3 av släktfonden, dock ej över etthundratusen kronor, överlämnas till de tyska släktmedlemmarna för att av dem vårdas och förvaltas i den ordning, fakulteten med ledning av detta reglemente kan finna skäligt föreskriva, därest fakulteten efter verkställd undersökning skulle finna, dels att samlingarna eller någon del av dem icke hava det kulturhistoriska värde, att de bör inom fäderneslandet kvarstanna, dels ock att den tyska ättegrenen vid tillfället intager den sociala ställning och är så talrik, att man med tillförsikt kan antaga, att samlingarna och den desamma åtföljande delen av släktfonden skola för framtiden pietetsfullt vårdas och förvaltas enligt av fakulteten meddelade föreskrifter.

För ovan nämnda ändamål bör framdeles, när tiden för tillämpningen av denna bestämmelse närmar sig, eller tidigare, om så anses lämpligt, genom styrelsens försorg tillställas fakulteten styrkta avskrifter av detta reglemente ävensom övriga i styrelsens förvar befintliga handlingar, som kunna vara erforderliga för fullgörande av fakultetens uppdrag.

Stockholm den 1 juni 1906
Robert Murray – Axel Murray – George Murray